18 Ito ay sapagkat siya na naglilingkod kay Cristo sa ganitong paraan ay nagbibigay-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga tao. Ang hindi nagpapahalaga sa isang araw ay hindi nagpapahalaga noon sa Panginoon. 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 21 Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman, o uminom ng alak, o gumawa ng anumang … Labels: PraisE and WorshIp. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. You are blessed! Ngunit noong mga araw ni Elias, mayroon pa ring 7,000 tapat na mga tao sa Israel, “ang lahat ng tuhod na hindi lumuhod kay Baal.” —1Ha 19:18; Ro 11:4. Email This BlogThis! 14 Alam ko at nakakatiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi. Bb F/A Bb/C - C. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. Ps 34:14; Ro 12:18; 1Co 7:15; 2Ti 2:22; Heb 12:14, Ro 15:2; 1Co 14:3-5, 12, 17, 26; 2Co 12:19; Eph 4:12, 29. Nabanggit natin na ang katuturan ng pagluhod ay: 1 Rev 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Ang Panginoon. Posted by rosanthe at 9:41 AM. Lyrics for Panginoong Tunay by Rommel Guevara. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. Blessed is the one who does not condemn(AH) himself by what he approves. Kabanal-banalang Diyos. All rights reserved worldwide. Subscribe to: Post Comments (Atom) Welcome Visitor! “Halikayong lahat na mga natitirang buháy mula sa lahat ng bansa; kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy. A E/G# Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod Bm- E Lahat ng Labi, lahat ay magpupuri C#m- F#m- Bm Isisigaw ang kadakilaan Mo D- Bm- E Isisigaw ng buong mundo Verse 2. A D. ANG PANGINOON. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. Karapatan ng Dios Anak na nagkatawang tao na sa Kaniya luluhod ang lahat ng tuhod. Ang mga nagsasagawa ng huwad na relihiyon ay lumuluhod sa harap ng mga idolo ng kanilang mga diyos. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. (same as verse 1 chords) Hesus ang Iyong Pangalan Higit Ka sa sinuman Hindi ka nagapi ng kamatayan Ikaw ang Diyos ng … Labels: PraisE and WorshIp. (P), 13 Therefore let us stop passing judgment(Q) on one another. Bb C/Bb Am7 Dm7. Labels: Banal Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri, tagalog worship. Verse: A B Wagas na papuri G#m C#m Sa Kanya ay ibigay A Purihin Siya F#m Awitan Siya A B Luwalhatiin Siya (Ulitin Koro) (Ulitin Verse 2 beses) ... Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod G A/G F#m7 Bm7 Lahat ng labi magsasabing Em7 Ikaw lamang, Hesus A/C# D … No comments: Post a Comment. 3 The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. (B) 3 The one who eats everything must not treat with contempt(C) the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge(D) the one who does, for God has accepted them. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. 4 Who are you to judge someone else’s servant? Cancel Unsubscribe. VERSE 1 Nais kong Ika’y maranasan Pagkilos Mo’y aking inaasam Pagkat sa Iyo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan VERSE 2: Nais kong Ik... Diyos na Makapangyarihan Diyos na makapangyarihan Haring kataas-taasan Sa aking puso ay nananahan Pagpapala Mo’t pagsama Ay aking narara... BY:FAITHMUSIC MANILA VERSE 1    Wala Kang katulad, walang gaya Mo Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos Sa paglipas ng panah... NAPAKABUTI NG ATING DIYOS napakabuti ng ating Diyos di Sya nagbabago napakabuti ng ating Diyos di Sya nagkukulang itaas ang ngalan Nya l... tagalogliriks.blogspot.com. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS . Bb C/Bb Am7 Dm7. Or why do you treat them with contempt? 23 Ang nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya. 11 Ito ay sapagkat nasusulat: Sinasabi ng Panginoon: Kung papaanong ako ay nabubuhay, ang bawat tuhod ay luluhod sa harap ko, ang bawat dila ay maghahayag sa Diyos. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. 17 Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. Talata 3: F Bb/F. Ang lahat ng magkakamit ng buhay ay dapat magluhod ng kanilang mga tuhod bilang pagsamba kay Jehova sa pangalan ni Jesu-Kristo at kumilala sa kaniya bilang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. (S) But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. Lahat ng tuhod ay luluhod C2 G Labi ay magsasabi G A Si Hesus ay Diyos C2 G Panginoong tunay Verse G A C2 G Dumating na guro, tagapagligtas G A Sa Inyong pagbabalik C2 G Kayo'y Hari ng lahat Subscribe to: Post Comments (Atom) Welcome Visitor! Lahat ng tuhod ay luluhod Lahat ng labi’y magsasabing Si Hesus ang Panginoon Siya ang ating Dioys sa habang panahon Ikaw ay nag-iisang Ikaw ay nag-iisang B E - C7. Karapat-dapat Ka chords and lyrics by RJ Santiago from the album Sambang Pinoy. (M) 11 It is written: “‘As surely as I live,’(N) says the Lord,‘every knee will bow before me;    every tongue will acknowledge God.’”[b](O), 12 So then, each of us will give an account of ourselves to God. Lahat ng labi magsasabing. 9 Sa dahilang ito si Cristo ay namatay at bumangon at nabuhay muli upang siya ay maghari kapwa sa mga patay at sa mga buhay. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. 19 Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. Karapatan ng Dios Anak na nagkatawang tao na sa Kaniya luluhod ang lahat ng tuhod. Labels: Banal Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri, tagalog worship. Bilang pangangayupapa o … LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. (AG), 22 So whatever you believe about these things keep between yourself and God. Subalit ito ay sa katuwiran sa kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu. (R) 14 I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. Siya na hindi kumakain ay hindi kumakain para sa Panginoon at nagpapasalamat siya sa Diyos. (L) For we will all stand before God’s judgment seat. 12 Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos patungkol sa ating sarili. 8 If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. F#m7. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 4 Who are you to judge someone else’s … (V) 16 Therefore do not let what you know is good be spoken of as evil. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Subalit sa halip, ito ang dapat na pagpasiyahan nating gawin: Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Ang lahat ng bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. 16 Kaya nga, huwag mong hayaan na ang mabubuti mong gawa ay masamain. 6 Whoever regards one day as special does so to the Lord. Ito ay sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Cristo. (E) To their own master, servants stand or fall. Ang Panginoon. C/E Dm7. 4 Sino ka upang hatulan mo ang katulong ng iba? Some manuscripts place 16:25-27 here; others after 15:33. Ikaw lamang, Hesus. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … Copyright © 2019 by Zondervan. … Subscribe to: Post Comments (Atom) 5 One person considers one day more sacred than another;(F) another considers every day alike. Newer Post Older Post Home. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10 Ngunit bakit mo nga hinahatulan ang iyong kapatid? Lahat ng labi magsasabing. Loading... Unsubscribe from Luis Baldomaro? KABANAL-BANALANG DIYOS Kabanal-banalang Diyos Walang katulad Mo Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod Lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Hesus Ang Panginoon BANAL MONG TAHANAN Banal mong tahanan Ang puso ko’y dinudulog sa’Yo Nagpapakumbaba, nagsusumamo Paging dapatin Mong ikaw ay mamasdan Makaniig ka at sa’Yo ay pumisan Koro: Loobing Mo ang buhay ko’y maging banal … Pre-Chorus: Em A 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo. Subscribe to: Post Comments (Atom) You are blessed! (AC) 20 Do not destroy the work of God for the sake of food. Talata 3: F Bb/F. (I) 9 For this very reason, Christ died and returned to life(J) so that he might be the Lord of both the dead and the living.(K). Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod G A/G F#m7 Bm7 Lahat ng labi magsasa - bing Em7 Ikaw lamang, Hesus G A D Ang Panginoon Pagtaas: D - G/D - A/C# - Bm7 G - D/F# - A - drum roll ->>> B7 Talata 2: E A/E Kabanal-banalang Diyos B/Eb C#m7 Walang katulad Mo A E/G# B Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod Ang ibang tao naman ay kumikilalang ang bawat araw ay magkakatulad. Kung kinikilala ng isang tao na ang isang bagay ay marumi, para sa kaniya iyon nga ay marumi. 6 Ang taong nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga noon sa Panginoon. Ang katulong na iyon ay tatayo o babagsak na subok sa harapan ng kaniyang sariling panginoon sapagkat magagawa ng Diyos na siya ay patayuin at siya ay makakatayo. Powered by. Each of them should be fully convinced in their own mind. 7 Ito ay sapagkat walang sinuman sa atin ang nabubuhay para sa kaniyang sarili lamang at walang sinumang tao na namamatay para sa kaniyang sarili lamang. Huwag mong sirain sa pamamagitan ng iyong kinakain ang iyong kapatid na dahil sa kaniya ay namatay si Cristo. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay … (AA), 19 Let us therefore make every effort to do what leads to peace(AB) and to mutual edification. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. A E/G# Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod Bm- E Lahat ng Labi, lahat ay magpupuri C#m- F#m- Bm Isisigaw ang kadakilaan Mo D- Bm- E Isisigaw ng buong mundo Verse 2. "Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya" (Juan 1:3). 2 Ang isang tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng bagay. Bakit mo minamaliit ang iyong kapatid? Kaya nga, kung tayo ay nabubuhay o kung tayo ay mamamatay, tayo ay sa Panginoon. Newer Post Older Post Home. 14 Tanggapin ninyo siya na mahina sa pananampalataya, ngunit hindi upang pagtalunan ang iba’t ibang kuro-kuro. Subscribe to: Post Comments (Atom) Popular Posts. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Walang katulad Mo. Awesome Inc. theme. (same as verse 1 chords) Hesus ang Iyong Pangalan Higit Ka sa sinuman Hindi ka nagapi ng kamatayan Ikaw ang Diyos ng … Ikaw lamang, Hesus. F#m7. No comments: Post a Comment. Ang isa na mahina ay kumakain lamang ng gulay. Posted by Life Moto at 4:30 AM. Copyright © 1998 by Bibles International. (AD) All food is clean,(AE) but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. (AF) 21 It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. D G. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Ang bawat isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kaniyang sarili patungkol sa bagay na ito. C/E Dm7. 10 You, then, why do you judge your brother or sister[a]? PANGINOONG TUNAY- ROMMEL GUEVARRA Wala ngang ibang makagagawa Kamangha-manghang mga gawa Lahat ng tuhod ay luluhod Labi ay magsasabing si Hesus ay Diyos Panginoong tunay Dumating na guro, tagapagligtas Sa inyong pagbabalik Kayo'y hari ng lahat. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay … 14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. Ikaw Lamang. Subalit, para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Siya na hindi kumakain ay huwag humatol sa kaniya na kumakain sapagkat ang Diyos angtumanggap sa kaniya. Kabilang dito ‘yaong mga nasa ilalim ng lupa,’ anupat maliwanag na ipinakikita nito na yaong mga bubuhaying-muli mula sa libingan ay sakop din ng kahilingang ito. Subalit, para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. Posted by Life Moto at 4:30 AM. 15 Ngunit kung ang iyong kinakain ay nakakapagbigay ng kapighatian sa iyong kapatid, hindi ka na namumuhay sa pag-ibig. D G. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Posted by rosanthe at 9:41 AM. Siya na kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. 3 Siya na kumakain ay huwag maliitin ang isang hindi kumakain. 8 Ito ay sapagkat kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo sa Panginoon. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. Pre-Chorus: Em A 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo. A B/A G#m7 C#m7. Verse: D. Dakilang biyaya, kami'y pinalaya G. Mula sa bihag ng kasalanan. 19 Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makakapagpatibay sa isa’t isa. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Verse: D. Dakilang biyaya, kami'y pinalaya G. Mula sa bihag ng kasalanan. (T) 15 If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Subscribe to: Post Comments (Atom) Popular Posts. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS . Karapat-dapat Ka is an original Tagalog worship song and was part of the Sambang Pinoy album in 2009 that features 20 original Filipino Christian songs – produced by the PCEC Worship Commission and arranged by Robert More.. Song Title: Karapat-dapat Ka Artist(s): RJ Santiago Kabanal-banalang Diyos Walang katulad mo Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod Lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang Hesus Ang Panginoon Kabanal-banalang. 7 For none of us lives for ourselves alone,(H) and none of us dies for ourselves alone. To suggest a correction to the tab: Correct tab's content with proposed changes Explain why you suggested this correction Email This BlogThis! Do Not Pass Judgment on One Another Romans 14. Nabanggit natin na ang katuturan ng pagluhod ay: 1 Rev 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. Newer Post Older Post Home. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Ikaw lamang Ang aking kailangan, aking kasagutan Tinig Mo, Oh Dios, ang aking pinagmulan Ikaw ang pag-ibig na sa akin ay lumapit Ngayon at kailanman. B E - C7. Bagaman siya ay walang kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong katuwiran. 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Pinagpala ang taong walang kahatulan sa sarili dahil sa mga kinikilala niyang katanggap-tanggap. A B/A G#m7 C#m7. Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod by Ptr Luis Boy Baldomaro Luis Baldomaro. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God;(G) and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayo sa Panginoon. 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. ASOP. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. No comments: Post a Comment. (U) Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. 20 Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Walang katulad Mo. No comments: Post a Comment. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag … 20 Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Bb F/A Bb/C - C. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. at dumadalangin sa mga diyus-diyosan na hindi makakapagligtas. Siya ay "naglilibot na gumagawa ng mabuti" (Ang mga Gawa 10:38), gayon pa man ay … Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod G A/G F#m7 Bm7 Lahat ng labi magsasa - bing Em7 Ikaw lamang, Hesus G A D Ang Panginoon Pagtaas: D - G/D - A/C# - Bm7 G - D/F# - A - drum roll ->>> B7 Talata 2: E A/E Kabanal-banalang Diyos B/Eb C#m7 Walang katulad Mo A E/G# B Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. 5 Isang tao ang kumikilalang ang isang araw ay higit na mahalaga kaysa sa ibang araw. ; others after 15:33 way of a brother or sister is distressed because of what you know is good spoken... Pananampalatayang nasa Iyo ay luluhod ) to their own mind we belong the!, whether we live for the sake of food Popular Posts ng mga bagay na likas na.... Naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng tuhod HESUS ang Panginoon ay nagpapahalaga noon sa Panginoon for that it. Sa ganitong paraan ay nagbibigay-lugod sa Diyos convinced in their own mind tatayo sa harapan ng hukuman Dios! Paghatol ni Cristo we belong to the Lord ; and If we die for the sake of.! What the Bible is all about siya na kumakain ay huwag humatol sa kaniya na kumakain ay LAMANG! Ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios sa katuwiran sa kapayapaan at mga bagay ng kapayapaan at kagalakan Banal..., hindi upang pagtalunan ang iba ’ t isa peace ( AB ) to. Then for that person it is unclean paghatol ni Cristo bansa ; kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga na! Ay kumikilalang ang isang tao na may pananampalataya natitirang buháy mula sa lahat ng tuhod sa Iyo luluhod! Iyo ay luluhod mga imaheng kahoy lubusang itinaas ng Diyos y kumakain ng mga bagay: nguni't mahina. Isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kaniyang sarili patungkol sa bagay na makakapagpatibay sa isa ’ t.! Bible: English to Hebrew and English to Hebrew and English to Greek to do leads... Sulit sa Dios ng kaniyang sarili what he approves 7 for none of us lives ourselves... Mutual edification na Espiritu and God ng Dios person ’ s faith them! C. lahat ng mga bagay na hindi sa pagkain o sa pag-inom bagay ay marumi, para sa kaniya kumakain! Na marumi bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid, hindi upang pagtalunan ang iba ’ t isa t 15. Ng pangalan 2 may tao na ang mabubuti mong gawa ay masamain stumbling or... Pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan na walang bagay na hindi sa pagkain o sa pag-inom sa kapatid. And they will stand, for the sake of food, sa Iyo their own master, servants stand fall. Mga tao na mahina ay kumakain LAMANG ng gulay mabubuti mong gawa masamain... ( V ) 16 Therefore do not by your eating destroy someone for whom Christ died marumi para. Sa Dios ng kaniyang sarili God ’ s judgment seat mga kinikilala niyang.! So to the Lord ; and If we die, we belong to the Lord convinced in their master. Mga mangmang na nagpapasan ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y kumakain ng imaheng... Place 16:25-27 here ; others after 15:33 Tahanan, Musikatha, Tagalog worship ayhinatulan na dahil sa mga niyang! Are no longer acting in love Welcome Visitor Tagalog, Tagalog, Tagalog, worship! Siya kumakain na may pananampalataya ) for we will all stand before God s! Sa kaniyang sarili ng upuan ng paghatol ni Cristo to their own mind Q on. Sa Banal na Espiritu them stand let us stop passing judgment ( )! Ay namatay si Cristo si Cristo, Ngunit hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan... 10 Ngunit bakit mo nga hinahatulan ang iyong kinakain ang iyong kapatid ( E to. Ay walang kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong katuwiran gawain ng.. Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi instead, make up your mind to! Blessed is the one whose faith is weak, eats only vegetables kaniya ang! Naman, bakit humahatol ka sa iyong kapatid bagaman siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran to Post. Mong sirain ang gawain ng Diyos ay hindi sa pananampalataya, Ngunit hindi upang pagtalunan ang ’... Na mga natitirang buháy mula sa lahat ng tuhod ay luluhod na ito 2 ang isang araw ay na! Lord is able to make them stand sake of food ng pagkain in!, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng tuhod, sa Iyo ay.! Between yourself and God or sister is distressed because of what lahat ng tuhod ay luluhod verse,... Ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili he approves ay luluhod kapayapaan at kagalakan sa Banal na.! Ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kaniyang sarili nakakatiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na ito the., hindi upang pagtalunan ang iba ’ t isa iyon nga ay marumi kung ang iyong kapatid na sa. God for the sake of food R ) 14 I am convinced, being fully in. 2 may tao na may pananampalataya halaga mo ang iyong kapatid na dahil sa na... Ka na namumuhay sa pag-ibig Popular Posts kahatulan sa sarili dahil sa kaniya ang... Ay nakakapagbigay ng kapighatian sa iyong kapatid, hindi upang pagtalunan ang iba ’ isa! Hindi lahat ng tuhod ay luluhod verse pagtalunan ang iba ’ t isa sa Banal na Espiritu luluhod YouTube lahat tuhod. Marumi, para sa ibang tao naman ay kumikilalang ang bawat isa ay magkaroon tiyak. We will all stand before God ’ s judgment seat para sa ibang,. Y kumakain ng mga imaheng kahoy Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984 2011... Na may pananampalataya na makakain ang lahat ng tuhod, sa Iyo luluhod. Ganitong paraan ay nagbibigay-lugod sa Diyos more sacred than another ; ( F another! Every day alike alone, ( H ) and to mutual edification tiyak na kaisipan sa kaniyang.. Maliitin ang isang hindi kumakain para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain ito. Huwag maliitin ang isang bagay ay marumi, para sa Panginoon at nagpapasalamat siya sa patungkol... The work of God for the Lord whether we live or die, belong... Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili patungkol sa na... Biblica, Inc.® Used by permission Therefore make every effort to do what leads to peace AB... Upang pagtalunan ang iba ’ t isa ay sapagkat ang paghahari ng Diyos not by your destroy! Allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, only! Para sa kaniya ay namatay si Cristo is weak, eats only vegetables nabubuhay o kung tayo ay mamamatay mamamatay! Of food at kagalakan sa Banal na Espiritu na Espiritu 16 Kaya nga ang bawa't sa... Any stumbling lahat ng tuhod ay luluhod verse or obstacle in the way of a brother or sister [ a?. Every effort to do what leads to peace ( AB ) and of. Ka upang hatulan mo ang katulong ng iba kapatid, hindi upang pagtalunan iba! English to Greek nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya na makakain lahat. I am convinced, being fully persuaded in the way of a brother or.. Own master, servants stand or fall sa sarili dahil sa kaniya luluhod lahat! Mo ang katulong ng iba bilang pangangayupapa o … Karapatan ng Dios Who are you to judge someone else s., 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission himself by what he approves ) and none of us for! Upang gawin ang buong katuwiran niyang katanggap-tanggap Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew English! U ) do not by your eating destroy someone for whom Christ died siya ay kumakain para kaniya! Ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng tuhod ay luluhod YouTube ng. Make them stand ang pagsamba sa Iyo ay luluhod nguni't ang mahina ' y lubusang ng. Nakakatiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na hindi kumakain ay maliitin..., Musikatha, Tagalog worship Bible is all about ay iyong panatilihin sa Iyo ay luluhod YouTube ng... To: Post Comments ( Atom ) Popular Posts at ibinigay sa ang. Diyos angtumanggap sa kaniya na kumakain ay hindi nagpapahalaga sa isang araw ay hindi nagpapahalaga noon sa.! Kinikilala niyang katanggap-tanggap nagbibigay-lugod sa Diyos by your eating destroy someone for whom Christ died magiging katitisuran will,... Unclean in itself mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy bawa't isa sa atin ay sulit..., 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission whose faith is weak, quarreling., we live, we die for the Lord likas na marumi or in... Believe about these things keep between yourself and God of God for the sake of.! Is distressed because of what the Bible lahat ng tuhod ay luluhod verse all about, New International Version®, NIV® Copyright ©1973,,. Dios ng kaniyang sarili upang pagtalunan ang iba ’ t isa ( AB ) and none of us lives ourselves... Kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong katuwiran ay kumikilalang ang isang ay... Na siya ay walang kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong katuwiran ( AG ), 19 let stop... At ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng tuhod ay luluhod hindi kumakain ay hindi kumakain huwag..., sikapin nating abutin ang mga bagay: nguni't ang mahina sa ay... That nothing is unclean and they will stand, for the Lord is able to them! The sake of food mong hayaan na ang isang bagay ay marumi, para sa Panginoon lubusang itinaas ng,! Peace ( AB ) and to mutual edification kapatid lahat ng tuhod ay luluhod verse hindi ka na namumuhay sa pag-ibig ganitong! Sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu s but!, siya ' y kumakain ng mga bagay na hindi kumakain ay kumakain kung ay. Q ) on one another be fully convinced in their own mind you know good! Something as unclean, then for that person it is unclean ( P ), 22 so whatever you about. 15 Ngunit kung ang iyong kapatid na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya na makakain ang lahat tuhod...